Kontakt oss
38 02 11 11

Fagområder

      advokatbahus

Vi kan bistå med råd og veiledning på flere fagområder.

Når ting ikke går som planlagt i et ekteskap eller samboerforhold, er det flere hensyn som må tas. I en opprivende situasjon kan det føles overveldende med konflikter der det strides om hvem som skal ha største delen av omsorgen for felles barn, og hvem som skal overta hytta eller bilen dere kjøpte sammen. Advokatfirmaet Bahus AS har spesialkompetanse i slike saker og kan bistå både i forhold til hvordan det økonomiske oppgjøret skal foretas og i forhold til fastsettelse samvær og hvem barna skal bo fast hos (daglig omsorg).

Økonomisk oppgjør

Ved skilsmisseoppgjør og oppløsning av samboerskap kan det oppstå uenighet om fordeling av formue og gjeld. Det er da avgjørende å komme fram til gode løsninger, og det bistår vi deg gjerne med. Om deling ved separasjon og skilsmisse og ved oppløsning av samboerskap Ved skilsmisse er hovedregelen at det som ektefellene eier samlet er felleseie, og skal deles likt. I delingen skal det gjøres fradrag for gjeld. Unntatt fra denne hovedregelen er i tilfeller der det foreligger en avtale om særeie ved ektepakt eller testament. En særeieavtale bestemmer at enkelte eiendeler eller hele ektefellens formue skal holdes utenfor deling. Det som er i behold av det man blant annet har mottatt i arv, gave og verdier mens man var gift kan skjevdeles. Det betyr at dette kan trekkes fra ens netto rådighetsdel før likedeling finner sted. En ektefelle kan dessuten forlodds ta ut gjenstander som utelukkende tjener til sin egen personlige bruk, trygde- og pensjonsrettigheter, familiebilder og –papirer, eiendeler til særskilt bruk for barna, samt den beholdne verdien av erstatning, trygd og forsikring. Felleseie må ikke forveksles med sameie. Sameie foreligger når to eller flere personer eier noe sammen. Sameie kan også forekomme i ekteskap, ved at det avtales sameie, ved at ektefellene erverver noe sammen, eller ved husmorsameie. Ved samboerskap er utgangspunktet at hver av samboerne eier sine egne ting. Det er likevel adgang til å inngå en samboeravtale om et annet formuesforhold samboerne imellom. I tillegg kan felles erverv, sammenblanding i økonomi eller innsats i hjemmet være grunnlag for stiftelse av sameie.

Avtaler om barna

Ved samlivsbrudd kan det også oppstå uenighet om hvor felles barn skal bo fast, og hvilke ordninger som skal gjelde med hensyn til samvær. Det er noen ganger aktuelt å fastslå hvem som skal ha foreldreansvaret eller om begge skal ha det sammen. Vi har bred erfaring med barnefordelingssaker, og bistår gjerne med det du skulle trenge av rådgivning og rettshjelp.

Om barnefordeling

Rettsområdet omhandler:
  • foreldreansvar for barn,
  • hvor barnet skal bo fast, og
  • samværsordningen for barnet.
Foreldreansvaret innebærer bl.a. ansvar for barnets oppdragelse. Foreldrene til barnet kan inngå en avtale om at barnet bor fast hos en av dem eller begge. Foreldre som barnet ikke bor fast hos har i utgangspunktet rett til samvær med barnet. Alle avgjørelser i barnefordelingssaker tas utfra en vurdering om hva som er barnets beste.
Ved bilulykker og arbeidsulykker vil du i mange tilfeller ha krav på gratis advokatbistand. I andre saker om personskader kan advokatutgifter også være forsikringsdekket eller omfattet av ordningen med fri rettshjelp. I slike saker har man ofte også særlige trygderettigheter. Slike saker reiser ofte kompliserte rettsspørsmål om beregningen av erstatningen og om det foreligger grunnlag for erstatning i det hele tatt. Vi har bred erfaring innenfor dette rettsområdet.

Yrkesskader

Som yrkesskadet har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som din arbeidsgiver har tegnet lovpålagt yrkesskadeforsikring i henhold til lov av 16. juni 1989 nr. 65 med forskrifter. Alle arbeidsgivere plikter å tegne denne forsikringen for sine ansatte. Ansvarlig forsikringsselskap skal også dekke dine nødvendige og rimelige utgifter til advokat, og du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å få bistand fra. Se mer om dette nedenfor. Det er viktig å velge en personskadeadvokat, det vil si en advokat som har spesialkompetanse innenfor personskade. Advokaten har plikt til å følge opp dine rettigheter fra folketrygden og forsikringsselskap. For at advokat skal kunne gi deg best mulig bistand, er det viktig at du gir advokaten korrekt og fullstendig informasjon om alle forhold som angår saken din. Bilulykker og personskader Alt fra mindre fysiske skader til invaliditet og død regnes som personskade. Psykisk skade og sjokkskader er også inkludert i denne betegnelsen. Hvis den som har voldt skaden eller vedkommendes forsikringsselskap, blir kjent ansvarlig, kan vedkommende måtte dekke økonomisk tap som følger av skaden. Dersom du er blitt utsatt for en kriminell handling, så kan du ha rett til voldsoffererstatning fra den statlige voldsoffererstatningsordningen. Det som skadevolder kan bli pålagt å dekke, er pådratte eller fremtidige utgifter og lidt og fremtidig inntektstap.

Forsikringsoppgjør

Utgangspunktet for ansvar i et forsikringsoppgjør er forsikringsavtalen. Det er derfor viktig at du som forsikringstaker vet hva du skriver under på. Forsikringssaker kan dreie seg om bl. a. bilansvar, reiseskade, yrkesskade, livsforsikring, ulykkesforsikring, uføredekning, tyveri, brann, osv. En forsikringsavtale kan ikke tolkes til ugunst for den forsikrede i strid med forsikringsavtaleloven. Det betyr at du ikke kan bli dårligere stilt enn det som følger av forsikringsavtalelovens krav.

Trygdesaker

Ved sykdom eller skader vil du ofte ha rett til ytelser fra NAV. Vi har lang erfaring i en rekke trygderettslige spørsmål som yrkesskadegodkjenning, godkjenning som ung ufør, krav på pleiepenger mv. og vi har ført en rekke ankesaker for Trygderetten. Vi kan gi deg en oversikt over dine trygderettigheter, og bistå i klagesaker om trygdeytelser. Gjennom vårt samarbeid med Advokatfirmaet Fiskå kan vi tilby spesialkompetanse innen trygderett.
Er du arbeidstaker og har blitt sagt opp på arbeidsplassen din? Er du arbeidsgiver og vurderer å si opp en ansatt? Vi har spesialkompetanse innenfor arbeidsrett og bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere. Vi bistår deg i å vurdere en oppsigelse eller en avskjedigelse. Dersom en oppsigelse eller avskjed er usaklig, så kan det danne grunnlag for erstatning. Vi bistår deg i prosessen frem mot en løsning - i drøftingsmøter, i forhandlingsmøter og i rettssak. Vi hjelper deg med å kartlegge dine rettigheter når det gjelder endringer i forhold til lønn, overtid og andre arbeidsforhold. Dersom endringene er mer omfattende enn det som følger naturlig av arbeidsgivers styringsrett, så kan det dreie seg om en endringsoppsigelse som kun er tillatt dersom den er saklig begrunnet.

Tolking og utforming av arbeidsavtaler

Vi tilbyr rådgivning for deg som ønsker å vite om dine rettigheter og plikter som arbeidsgiver eller arbeidstaker. Vi bistår ved utforming av arbeidsavtaler for faste og midlertidige ansettelser. Er du i tvil om arbeidsavtalen er gyldig? Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse for de fleste arbeidsforhold, og arbeidsavtalen må være i tråd med denne.

Hva er arbeidsrett?

Arbeidsretten regulerer forholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakernes fagforeninger. Det er arbeidsmiljøloven som hovedsakelig anvendes i arbeidsrettslige spørsmål. Arbeidsmiljøloven gjelder for alle arbeidstakere, og omfatter dermed enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste. Den gjelder også for virksomhetene de er ansatt i, det være seg både i offentlig og privat sektor. Oppdragstakere, selvstendig næringsdrivende, personer med tillitsverv, m.v. regnes ikke som arbeidstakere. Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Det betyr at arbeidstakeren er vernet mot brudd på bestemmelsene i denne loven. For statsansatte gjelder tjenestemannsloven.

Helserett

Helserett er en samlebetegnelse for de rettsregler som er knyttet til sykdom og helse. Det er en omfattende lovregulering på helserettens område som inkluderer både helsevesenet som institusjon, i tillegg til de som yter helsetjenester (helsepersonell) og de som mottar helsetjenester (pasienter).

Pasientrettigheter

Pasient- og brukerrettighetsloven har regler om rett til helsetjenester og transport, rett til medvirkning og informasjon. Videre har loven regler om samtykke og samtykkekompetanse og journalinnsyn, og barns rettigeheter når de er pasienter. Pasient- og brukerrettighetsloven har regler om pasienters rett til å klage, om klagens form og innhold og om frist for å klage. Pasient- og brukerrettighetsloven har videre regler om pasientens rett til å anmode om en vurdering av mulige pliktbrudd som de mener er begått av helsepersonell.

Pasientskader

Pasientskader reguleres av pasientskadeloven. For at en skade skal være omfattet av pasientskadeloven må den være være knyttet til helsevesenet eller til helsepersonell eller begge deler, og være voldt i bestemte situasjoner hvor det ytes helsehjelp. Pasientskader kan gi grunnlag for erstatning. For å kunne få erstatning for en pasientskade må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Det kan gis erstatning etter ulike grunnlag. Det første ansvarsgrunnlaget er svikt ved ytelsen av helsehjelp. Det må ha funnet sted noe avvikende i forhold til det som anses å være vanlig god medisinsk virksomhet. Det behøver ikke foreligge feil av en bestemt lege eller av annet helsepersonell. Mange små avvik kan til sammen utgjøre svikt som kan gi grunnlag for erstatning. Teknisk svikt ved utstyr utgjør et eget ansvarsgrunnlag, og smitte eller infeksjon kan også gi rett til erstatning hvis denne i hovedsak ikke skyldes pasientens egen sykdom eller tilstand. Skader som skyldes vaksinasjon kan også gi rett til erstatning. Når det ikke foreligger et ansvarsgrunnlag gis det ikke erstatning, med mindre det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet og som ikke kan anses som utslag av en risiko som pasienten må akseptere. En pasient kan også få erstatning for forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler dersom det har resultert i en pasientskade. Advokatfirmaet Bahus AS har spesialisert seg innenfor helserettslige problemstillinger som krav om pasientskadeerstatning, og krav om nødvendig helsehjelp. Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker og bistår klienter overfor Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og også overfor Pasientskadenemnda i klagesaker. Vi har også erfaring med å føre saker etter pasient- og brukerrettighetsloven og pasientskadeloven for retten.

Helsepersonell

Kravene som stilles til helsepersonells utøvelse av yrke, som deres taushetsplikt, opplysningsrett og -plikt, melde- og dokumentasjonsplikt følger av helsepersonelloven. Formålet med loven er å bidra til sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Helsepersonell kan oppleve at de begår en feil i utførelsen av sitt fag, eller at arbeidsrammene for å utøve faget blir for snevre til å utøve dette på en faglig god måte. Helsepersonelloven regulerer også hvilke vilkår som stilles til helsepersonell for å få autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Statens helsepersonellnemnd (HPN) er klageorgan for vedtak vedrørende tildeling av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, advarsler, tilbakekall, suspensjon, tap av rekvireringsrett med videre. Vedtak i Statens helsepersonellnemnd kan bringes inn for retten som kan prøve alle sider av saken.

Psykisk helsevern

Reglene om tvungent psykisk helsevern finnes i lov om etablering og gjennomføring av Psykisk helsevern (psykisk helsevernloven). Tvungent psykisk helsevern kan anvendes overfor en person som har en alvorlig sinnslidelse. Først og fremst vil det være en psykose diagnose, men også enkelte andre tilstander vil kunne omfattes. Psykisk helsevernloven har også regler for blant annet tvangsbehandling med medisiner. Ansvarlig for å treffe vedtak etter psykisk helsevernloven er overlegen. Kontrollkommisjonen har ansvar for å føre kontroll med virksomheten den er pålagt ansvar for, og tar opp saker på eget initiativ eller etter initiativ fra pasientene. En del av vedtakene i kontrollkommisjonen kan innklages for domstolene. Våre advokater har erfaring med å bistå pasienter som er tvangsinnlagt i den etterfølgende prosessen for kontrollkommisjonen og for retten når det er aktuelt.

Ønsker du å bestemme hva som skal skje med arven din?

Ønsker du å bestemme hva som skal skje med arven din etter at du har gått bort? Vi hjelper deg med å sette opp et testament, eller gjøre avtaler med særkullsbarn om å sikre din ektefelle eller samboer. Vi har langvarig erfaring med å utarbeide vanlige og gjensidige testament, ektepakter, arvepakter og bistår ved generasjonsskifter. Arveavgiften er bortfalt, men det er fremdeles viktig å dokumentere forskudd på arv og større gaver til sine barn av hensyn til det etterfølgende arveoppgjøret.

Privat eller offentlig skifte?

Ved dødsfall i familien vil det oftest bli foretatt et skifteoppgjør privat. Vi hjelper til ved gjennomføring av taksering og verdsetting, fordeling mellom arvingene, tolkning av testamenter og utfylling av skjemaer til det offentlige. Vi bistår også med skifteoppgjør etter at en ektefelle har sittet i uskifte. I tillegg kan vi tilby rådgivning og rettshjelp i møte med andre arverettslige problemstillinger.

Hva er arverett?

Arveretten består av reglene om arv og dødsdisposisjoner. Arv er den avdødes formue, som skal fordeles på de etterlatte etter regler om arverekkefølge. Det er arveloven og skifteloven som har relevans for arveretten, sammen med ekteskapsloven kap. 15. I et arveoppgjør skal netto av den formue som avdøde hadde på dødstidspunktet fordeles mellom arvingene. I arveretten skilles det mellom legalarvinger og testamentsarvinger. Legalarvinger arver automatisk etter loven fordi de har slektskap med avdøde. Avdøde kan også velge å testamentere bort en del av formuen sin til andre enn de som arver etter loven (testamentsarv). Det finnes særlige bestemmelser i arveloven når det kommer til livsarvinger (barn og barnebarn) og ektefelle. Livsarvinger har krav på pliktdelsarv, som tilsvarer 2/3 av den totale formue. Likevel har ingen livsarving krav på mer enn 1.000.000 kr. Arveloven opererer med tre arveklasser: klasse 1 (livsarvinger eller deres barn), klasse 2 (foreldre til avdøde eller avdødes søsken eller søskens avkom) og klasse 3 (besteforeldre eller eventuelt andre barn etter besteforeldre – dvs. onkler og tanter og deres barn).

Ektefellearv

Ektefellen har krav på ¼ av arven overfor arvinger av klasse 1, men arven kan i testament begrenses til et minstebeløp på 4G. Ovenfor arvinger av klasse 2 har ektefellen rett på ½ av arven eller et minstebeløp på 6G. Ovenfor arvinger av klasse 3 arver ektefellen alt. En arvelater kan fritt testamentere bort de midler som ikke er pliktsdelsarv eller ektefelles minstearv.

Mangler ved kjøp og salg av fast eiendom

Finner du feil og mangler ved boligen din som du ikke hadde kunnskap om da du kjøpte den? Har du oppdaget fuktskader i nyinnkjøpt hus, eller finner ut for sent at det ble oppgitt feil areal ved kjøpet? Vi har bred erfaring med å bistå både kjøpere og selgere i saker om mangler ved kjøp av fast eiendom.

Jordskiftesaker og nabosaker

Dersom det er uklare grenser eller uenighet om bruken av brygger eller andre rettigheter som veirettigheter og beiterettigheter, så kan vi bistå med å finne løsninger i forhold til andre parter. Noen ganger er det nødvendig å få avklart slike forhold ved jordskiftesak. Advokat Vegard Bø Bahus har bred erfaring med jordskiftesaker. Dersom det er oppstått uenighet med naboen din eller du trenger hjelp i klage- eller dispensasjonssak overfor plan- og bygningsmyndighetene i kommunen, så kan vi hjelpe til.

Mangler ved håndverkertjenester

Det er ikke alltid man får resultatet man håper på ved kjøp av håndverkertjenester. Er arbeidet lite tilfredsstillende, kan du ha rett på avslag i pris eller å få refundert kostnadene. Har arbeidet forårsaket skader, kan du også søke om erstatning.

Om mangler ved kjøp og salg av fast eiendom

Mangler er i denne sammenhengen å regne som avvik fra det som kjøper og selger har avtalt eller forutsatt at kjøper skulle få ved kjøp av en eiendom. Eksempler på slike mangler er soppskader, råte- og fuktskader, vannlekkasje eller dårlig isolasjon. Mangler kan også være tilfeller der selger har latt være å gi relevante opplysninger om eiendommen, eller at opplysninger som er gitt ikke stemmer. Selger kan f.eks. ha opplyst feil areal (arealsvikt) ved kjøpet. Ved kjøp av brukte boliger og hytter til forbrukere, så er det avhendingsloven som regulerer avtalen. Som hovedregel selges brukte boliger og hytter i den stand de er, og da kan man bare gjøre gjeldende mangler dersom selger har unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved eiendommen, gitt uriktige opplysnigner om vesentlige forhold eller dersom manglene er vesentlige og ikke av mindre betydning.

Om mangler ved håndverkertjenester

Håndverkertjenester er et annet ord for avtaler eller oppdrag om visse tjenester. Typiske tjenester som dette omfatter er reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og ombygging. Det er håndverkertjenesteloven som gjelder for de fleste vanlige håndverkertjenester. Denne loven gjelder kun for forbrukere, dvs. personer som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet. En mangel vil foreligge dersom tjenesten er utført i strid med lov eller inngåtte avtaler. Det kan også foreligge en mangel ved uriktige eller manglende opplysninger fra den som utfører tjenesten. Eksempler på mangler kan være at arbeidet er utført dårlig estetisk og kvalitetsmessig eller at resultatet ikke tilfredsstiller offentlige sikkerhetskrav.

Har barnevernet iverksatt undersøkelsessak eller er det foretatt omsorgsovertakelse?

Vi har bred erfaring i saker overfor barnevernet og bistår en rekke mødre, fedre og barn i møtet med barnevernet. Det er et viktig prinsipp i slike saker at dersom man ved hjelpetiltak kan avhjelpe situasjonen, så skal man ikke gå så langt som å frata omsorgen for barn. Det er fullt mulig å inngå frivillige ordninger og man kan på ethvert trinn trekke tilbake sitt samtykke. Det offentlige dekker som regel advokatkostnadene i saker om omsorgsovertakelse og akuttvedtak. Barn har rett til egen advokat i slike saker fra det er 15 år. Dersom barnet er blitt omsorgsovertatt, så kan man etter en periode anmode om å få vurdert om barnet kan bli tilbakeført til seg.

Barnets beste

Alle avgjørelser skal være til beste for barnet. Som regel tilsier det at det fastsettes en samværsordning mellom barn og foreldre. Når det er besluttet omsorgsovertakelse, så er samværsordningen sjelden like omfattende som i vanlige barnefordelingssaker etter barneloven. Noen ganger fastsettes det mulighet for barnevernet til å føre tilsyn under samvær.

Hva er barnevernrett?

Barnevernrett dreier seg om utøvelse av offentlig myndighet fra barnevernets side. Barnevernet er en instans under kommunen, og har som formål å hjelpe barn og unge som har blitt utsatt for omsorgssvikt. Det er barnevernloven som gir regler om rettigheter og plikter for foreldre, barn og barneverntjenesten. Loven inneholder også regler om saksbehandlingen av slike saker for Fylkesnemnda for barnevernssaker og for domstolene. Barnevernet har ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer og sosiale og emosjonelle problemer tidligst mulig, og sette inn tiltak for å forebygge dette. Det skal som hovedregel ha vært forsøkt frivillige tiltak i hjemmet før omsorgsovertakelse kan iverksettes. Unntak er blant annet ved såkalte akuttvedtak og dersom omsorgsovertakelse skjer rett etter fødselen.
Advokatfirmaet Bahus AS har lang erfaring med behandling av konkursbo (herunder tvangsoppløsnings- og tvangsavviklingsbo) og dødsbo. Advokat Vegard Bø Bahus har tidligere vært bostyrer ved Kristiansand tingrett i flere år.

Krav i boet

Krav i boet må meldes til oss innen den angitte fristen som blir annonsert av tingretten ved åpning av konkursboet. Tilsvarende må krav i dødsbo meldes innen proklamafristen som blir annonsert av tingretten. Bare fordringer som blir anmeldt og godkjent i boet, medregnes i bobehandlingen. Kravene må dokumenteres, og det må opplyses om de er sikret med pant eller lignende og om det finnes solidariske ansvarlige. Kravene bes innsendt i 3 eksemplarer. 1 eksemplar vil bli returnert med bekreftelse på at kravet er mottatt og notert. Selv om fordringsanmeldelsesfristen er ute, kan krav fortsatt meldes, så lenge bobehandlingen ikke er avsluttet. Men den som melder krav etter fristen, kan bli pålagt å dekke eventuelle ekstrautgifter som dette medfører.

Lønnskrav

Har du vært ansatt i en bedrift som er under bobehandling, så har du som utgangspunkt krav på å få lønn og feriepenger i en overgangsperiode etter åpningen av konkursen. Det er avhengig av at konkursboet ikke trer inn i arbeidsavtalen med deg og at du innen kort tid melder deg som arbeidsledig ved NAV. Videre har du rett til å melde inn krav på lønn og feriepenger som din arbeidsgiver skulle ha betalt før bedriften gikk konkurs. Lønns- og feriepengekrav sendes til bostyrer på et særskilt skjema som du kan få tilsendt. Kravet må dokumenteres og dersom boet ikke har midler til å dekke det på egen hånd, så vil det bli sendt til den statlige lønnsgarantiordningen som vil behandle kravet.

Innberetninger og rettsmøter

Bostyrer vil innen kort tid etter åpningen av konkursen utarbeide en midlertidig innberetning som vil gi informasjon om årsakene til konkursen, hva som er av midler i boet og hvor mange utestående krav som er til behandling. Innberetningen vil også gi informasjon om hva som vil skje videre i bobehandlingen og om man kan forvente dividendeutbetaling til kreditorene. Kort tid etter at fristen for å melde krav er utløpt, så vil det bli avholdt en skiftesamling i tingretten som er åpen for alle interesserte. Der vil bostyrer på basis av den midlertidige innberetningen orientere om status i bobehandlingen og hva som vil skje videre. I skiftesamlingen vil tingretten beslutte om det skal oppnevnes et kreditorutvalg for å bistå bostyrer med den videre bobehandlingen. Videre kan tingretten beslutte om det skal oppnevnes en borevisor eksempelvis dersom det er mistanke om økonomiske misligheter.

Avslutning av bobehandlingen

Bobehandlingen vil ofte bli avsluttet innen 3 måneder etter skiftesamlingen dersom det ikke er midler i boet til fortsatt bobehandling, eller dersom boet blir tilbakelevert til konkursskylddneren. I andre tilfeller og gjerne der det er utsikt til dividendeutbetaling til kreditorene, kan bobehandlingen ta lenger tid. Bobehandlingen avsluttes med en sluttinnberetning der det orienteres om hva som er gjort og hva resultatet av bobehandlingen er.

Trenger du en forsvarer?

Har du blitt pågrepet av politiet, fremstilt for varetektsfengsling eller tiltalt i en straffesak, tar vi gjerne oppdraget som forsvarsadvokat for deg. I en slik situasjon kan vi bistå deg mens etterforskningen pågår, og forsvare deg i en eventuell rettssak. I de fleste straffesaker har man krav på å få bistand fra en forsvarer betalt av det offentlige. Straffeprosessloven kap. 9 har regler om når man har rett til gratis forsvarsadvokat. Vårt firma har bred erfaring fra slike oppdrag.

Trenger du en bistandsadvokat?

Vi har lang erfaring i å bistå personer som har blitt utsatt for vold, overgrep og andre alvorlige krenkelser. Du vil i en rekke slike tilfeller ha rett på en bistandsadvokat som vil veilede deg i prosessen med søknad om erstatningskrav og i straffesaken. Dersom du har behov for besøksforbud eller er usikker på om du vil anmelde noen for vold, så kan vi også bistå med rååd og veiledning. Straffeprosessloven kap. 9a har regler om når du har rett til bistandsadvokat bekostet av det offentlige. Vi tar gjerne oppdraget som din bistandsadvokat.

Om straffeprosessen

Etter vår straffeprosessordning er det politi og påtalemyndigheten som har myndighet til å etterforske eventuelle straffbare forhold og beslutte om det skal reises tiltale mot en person eller et foretak. Oppgaven til forsvars- eller bistandsadvokaten blir dermed i all hovedsak å veilede og bistå den som er fornærmet eller den som er mistenkt eller tiltalt for et straffbart forhold. De aller fleste anmeldelser blir henlagt etter bevisets stilling. Det gjelder særlig ofte i volds- og sedelighetssaker, men også i saker om økonomisk kriminalitet, innbrudd og tyverier. Politi og påtalemyndighet er nødt til å prioritere sine ressurser og ofte blir saker henlagt fordi de ikke har kapasitet til å etterforske saken. Riksadvokaten har utarbeidet et prioriteringsrundskriv der det går frem at grove saker skal prioriteres, mens mindre alvorlige saker kan henlegges. Dersom en sak er henlagt, så har man dersom man er blitt krenket ved handlingen, rett til å reise privat straffesak mot gjerningspersonen overfor tingretten. En dommer vil da vurdere hvor sannsynlig det er at vilkårene for straff er tilstede og beslutte om den private straffesaken skal tillates fremmet. Dersom du har blitt utsatt for straffeforfølgning og eventuelt også blitt fengslet på uberettiget grunnlag, så har du rett til erstatning fra staten for uberettiget strafforfølgning.

Trenger du rettslig bistand i forhold til foreningen din?

Vi har lang erfaring i å bistå foreninger og private næringsdrivende i rettslige spørsmål som måtte reise seg. Advokat Vegard Bø Bahus har spesialkompetanse innenfor foreningsrett og dyrevelferdsrett.

Driver du bedrift og trenger rådgivning i forhold til inngåelse og vurdering av avtaler?

Vi har også langvarig erfaring innenfor selskapsetablering og ved tolkning og inngåelse av ulike kontrakter som aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser, ulike kjøps- og leieavtaler. En rekke små og mellomstore bedrifter har vi bistått i ulike forretningsrettslige anliggender.

Trenger du utlendingsrettslig bistand?

Advokat Vegard Bø Bahus har spesialkompetanse innenfor utlendingsrett og bistår utlendinger i saker om asyl, oppholdstillatelse og utvisning samt bedrifter i saker om arbeidstillatelser for spesialister. For EØS-borgere gjelder det særlige regler som gir utvidede rettigheter i forhold til andre utlendinger.

Har du andre spørsmål?

Dersom du har andre forespørsler som ikke er omtalt her eller på andre av våre nettsider, så kan det være at vi kan hjelpe deg allikevel. Ta kontakt! Gjennom vårt samarbeid med Advokatfirmaet Fiskå kan vi tilby bistand ved kjøp og salg av fast eiendom.

Om foreningsrett

Foreningsretten handler blant annet om rettighetene og pliktene mellom medlemmer av foreningen og mellom foreningen selv og dets medlemmer. Det er svært få skrevne rettsregler på området. De fleste reglene er uskrevne og blitt utdypet og fortolket av domstolene. Foreningsretten gjelder for idrettsforeninger, politiske partier, ideelle organisasjoner innenfor naturvern og dyrevern mv., religiøse grupper og trossamfunn samt musikklag og lignende. De aller fleste nordmenn er medlem av en eller flere foreninger, men svært få har kunnskap om hva det innebærer rettslig sett. Dersom du opplever å bli ekskludert av foreningen du er medlem av, eller opplever at foreningen fatter vedtak som du mener er i strid med hva som er foreningens formål, så kan det være at du har rett til å få vedtaket rettslig overprøvet. De aller fleste vedtak faller innunder det såkalte foreningsrettslige selvdømme, men dersom det innebærer et alvorlig overtramp så kan en domstol vurdere det nærmere.

Om avtaler og kontrakter

De aller fleste av oss inngår en rekke ulike avtaler hver eneste dag. Enkelte av disse er mer omfattende enn andre og innebærer ofte at det utveksles ytelser mellom partene. Ved kjøp av en bil eller leie av en leilighet inngås det alltid avtaler - som regel er de skriftlige og noen ganger benyttes det standardavtaler som er utarbeidet av bransjeforeninger eller av Forbrukerrådet. Bedrifter og næringsdrivende inngår en rekke avtaler med sine eiere, kunder, leverandører og med sine ansatte. Dersom det inngås avtaler med forbrukere, så kommer det ofte lovregler til anvendelse som gjelder i tillegg til avtalen. En av de viktigste lover om forbrukerkontrakter er forbrukerkjøpsloven. Den gjelder ved kjøp av de aller fleste gjenstander som klær og elektriske artikler, biler og båter m.m. Avtaleretten handler blant annet om hvilke krav som skal stilles til at en gyldig avtale skal anses for å være inngått, hvordan en avtale skal tolkes og hva som skjer dersom avtalen er ugyldig eller urimelig. Avtaleloven har generelle regler om inngåelse av gyldige avtaler og hva som gjør en avtale ugyldig eller urimelig.