Kontakt oss
38 02 11 11

Medarbeidere

Våre samarbeidende advokater i Advokatfirmaet Fiskå:

Marianne K. Bahus var utdannet Cand. Jur høsten 2000. Siste del av studiet var hun tilknyttet Institutt for rettssosiologi (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) som vitenskapelig assistent. Marianne K. Bahus har i tillegg til juss studert nederlandsk språk og medisinsk etikk ved universitetet i Oslo. Hun har vært tilknyttet Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo som stipendiat, og hun forsvarte sin avhandling for graden philosophia doctor (ph.d.) i april 2014.
Marianne K. Bahus har alminnelig praksis med hovedvekt på helserett, strafferett, arv- og familierett, barnevernrett og fast eiendoms rettsforhold. Marianne K. Bahus er faglig engasjert i profesjonsetikk og i grensefeltet mellom juss og medisinsk etikk.

Marianne K. Bahus er fagansvarlig for Store norske leksikon på nett for siden "Helserett". Marianne K. Bahus er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett, hun er medlem av klinisk etikkomité ved Sørlandet Sykehus HF, og sitter som vara for brukerrepresentanten i Regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst), og som vara i Lånekassens klagenemnd.

Advokat Marianne Bahus har mange års undervisningserfaring. Marianne K. Bahus har i en årrekke vært timelærer i etikk ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun veileder også masterstudenter ved Universitetet i Oslo og er sensor i blant annet helserett. Tidligere har Marianne K. Bahus undervist i familierett ved Folkeuniversitetet.

Fra 1. september 2015 til 31. desember 2016 hadde Marianne K. Bahus permisjon fra sin stilling som advokat hos oss for å jobbe som førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Advokat Marianne Bahus
marianne@advokat-bahus.no
416 99 516
Advokat Vegard Bø Bahus ble utdannet cand. jur. våren 1999. Siste del av studiet arbeidet han også som vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi (Institutt for kriminologi og rettssosiologi) Han tok deretter mastergrad (LL.M.) i europarett ved Universitetet i Heidelberg. Vegard Bahus er fagansvarlig for utlendingsrett i Store norske leksikon og har vært bostyrer for Kristiansand tingrett i flere år. Han er også tilknyttet Universitetet i Oslo i forbindelse med undervisning i yrkesetikk og sensur av eksamensbesvarelser og avhandlinger i helserett, utlendingsrett, flyktninge- og asylrett.
 
identitetsarbeid_cover_m
Advokat Vegard Bahus har alminnelig praksis med hovedvekt på prosedyreoppdrag, personskadeerstatning, arbeidsrett, konkurs, arv- og familierett samt jordskifte og fast eiendoms rettsforhold.

Advokat Vegard Bahus har tidligere studert i Spania, USA og Tyskland. Han har skrevet flere artikler innen ulike rettsområder og har skrevet bok om asylsøkeres rettssikkerhet. Han er medforfatter av en lærebok i utlendingsrett som ble utgitt i august 2016. Den har tittelen "Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen".

Advokat Vegard B. Bahus
vegard@advokat-bahus.no
97 97 62 42

Med arbeidserfaring fra forsikringsselskap bistår Kai klienter i forsikringsoppgjør i forbindelse med yrkesskader, personskader, skade på eiendom mv.

Kai innehar inkassobevilling. Bevillingen sammenholdt med mange års erfaring fra arbeid hos namsmenn og lensmenn så har Kai spisskompetanse med effektuering av utleggsforretninger, utkastelser, tvangssalg og gjeldsordninger.

I sitt virke som advokat har han arbeidet mye seg erfaring med arbeidsrett. Kai er i dag medlem av et nasjonalt nettverk innen arbeidsrett.

Kai har hatt flere oppdrag som forsvarer i straffesaker og da særlig i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Praksis:

01.2017 – d.d. - Advokat i egen virksomhet, Stavanger
04.2010 – 12.2016 - Advokat, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger
08.2009 – 03.2010 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger
01.2008 – 07.2009 - Førstekonsulent Namsfogden, Sandnes
01.2008 – 12.2008 - Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bahus, Kristiansand
01.2007 – 12.2008 - Førstekonsulent Namsfogden i Sandnes
01.2002 – 12.2006 - Førstekonsulent Lensmannen i Sandnes
08.1995 – 12.2002 - Lensmannsbetjent/Namsfullmektig lensmannen i Sandnes
10.1988 – 02.1993 - Gjensidige forsikring, Oslo
08.1987 – 05.1988 - Namsfullmektig Byfogden i Oslo


Utdannelse:

06.2005 Cand.Jur Universitet i Bergen
05.1989 Forsikringsakademiet i OsloAdvokat Kai Mardon Fiskå
kmf@advfiskaa.no
46 68 84 00
Thomas har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø i 2017. Høsten 2016 studerte han olje- og gassrett ved Swansea University i Wales.

Tidligere har Thomas studert pedagogiske grunnlagsproblemer. Dette ønsker han å dra nytte av i juridisk rådgivning ved å kunne fremstille juridiske emner på en enkel og forståelig måte.

Thomas liker å fremforhandle avtaler både for private og næringslivet for så å ivareta klientenes interesser. Med sin utdannelse fra Wales har Thomas også evnen til å uttrykke seg juridisk også på engelsk.

Gjennom sitt arbeide i Kriminalomsorgen har Thomas fått interesse for strafferett og straffegjennomføringsrett.

Utdannelse:

V 2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
H 2016 Master og Laws (LL.M) in Oil and Gas Law at Swansea University, Wales UK
V 2011 Pedagogiske grunnlagsproblemer, Norsk Lærerakademi, Bergen


Praksis:

V 2017 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
H 2016 Master og Laws (LL.M) in Oil and Gas Law at Swansea University, Wales UK
V 2011 Pedagogiske grunnlagsproblemer, Norsk Lærerakademi, Bergen
01.2017 - d.d. - Fast praktikant, Advokatfirmaet Fiskå, Stavanger
08.2016 - 12.2016 - Fast praktikant, Advokat Heidi W. Ludvigsen, Egersund
07.2014 - 07.2016 - Fast praktikant, Advokatfirmaet Stenseth, Stavanger
11.2015 – 12.2015 - Utplassering praksis UIT, Advokatfirmaet Kluge, Stavanger
08.2014 – 09.2014 - Praktikant, Advokatene Gjellesvik, Tendenes og Langeland, Stavanger
11.2013 – 01.2015 - Ekstrabetjent, Kriminalomsorgen Tromsø fengsel
2012 – 2015 - Ekstrabetjent, Kriminalomsorgen Stavanger fengsel (sesong)


Advokatfullmektig Thomas Nøkling Fiskå
91 90 37 87
tnf@advfiskaa.no