Kontakt oss
38 02 11 11

Priser – Vilkår

En advokats godtgjørelse kalles salær. Kostnaden ved juridisk bistand varierer avhengig av blant annet sakens kompleksitet og tvistegjenstandens verdi med videre. Retningslinjer for beregning av salær som Advokatfirmaet Bahus AS følger, fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

Den første halvtimen med konsultasjon hos Advokatfirmaet Bahus AS er gratis forutsatt at saken krever ytterligere oppfølging.

For engangskonsultasjon inntil en halv time er raten normalt NOK 937,50 inkl. mva. (NOK 750,- ekskl. mva.).

Ordinær timepris for advokatbistand ved Advokatfirmaet Bahus AS er NOK 2 000,- inkl. mva. (NOK 1 600,- ekskl. mva.). For medlemmer av Dyrenes Beskytter Kristiansand gis 15% rabatt i den ordinær timeprisen.

På enkelte oppdrag tilbyr vi fast pris:
  • Standard testament NOK 4 000,- inkl. mva
  • Standard ektepakt NOK 4 000,- inkl. mva.
  • Standard samboeravtale NOK 4 000,- inkl. mva.


I tillegg kommer evt. offentlige gebyrer (tinglysningsgebyr, registreringsgebyrer mv.)

Faste priser på andre oppdrag kan avtales.
Advokatfirmaet Bahus AS tilbyr juridisk bistand til næringslivet, foreninger og det offentlige. I motsetning til privatpersoner har de fleste foretak og bedrifter fradragsrett for inngående merverdiavgift. Prisene er derfor oppgitt ekskl. mva.

En advokats godtgjørelse kalles salær. Kostnaden ved juridisk bistand varierer avhengig av blant annet sakens kompleksitet og tvistegjenstandens verdi med videre. Retningslinjer for beregning av salær som Advokatfirmaet Bahus AS følger, fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

Den første halvtimen med konsultasjon hos Advokatfirmaet Bahus AS er gratis forutsatt at saken krever ytterligere oppfølging.

Ordinær timepris for advokatbistand ved Advokatfirmaet Bahus AS er mellom NOK 1 600,- og 2 000,- ekskl. mva. og avtales nærmere ved oppstart av oppdraget.

I tillegg til salær kan det påløpe utgifter til sakkyndig, vitner, reiseutlegg, gebyrer mv.

For enkelte oppdrag kan det også avtales fastpris.
Fri rettshjelp er juridisk bistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager samt korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. For nærmere informasjon se fylkesmannen.no.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller i saker om uberettiget strafforfølgning. Inntekts- og formuegrenser for fri rettshjelp.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er NOK 250 000,- i brutto årsinntekt for enslige og NOK 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er NOK 100 000,- i netto formue.

For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. Samlet vurdering av inntekt og formue skal også finne sted hvor flere personer sammen søker fri rettshjelp, eller hvor andre enn søkeren har reell interesse i de spørsmål det søkes bistand til.

Ved vurderingen av inntekten legges bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekt til grunn. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Normalt må den som får fri rettshjelp betale en egenandel på NOK 1 020,- for fritt rettsråd (pr. 1.1.2017). For fri sakførsel er egenandelen 25 % av advokatutgiftene oppad begrenset til NOK 8 160,- (pr. 1.1.2017). I enkelte tilfeller kan man søke om fritak fra egenandelen.

Dersom du har spørsmål til ordningen med fri rettshjelp er du velkommen til å ta kontakt.