Kontakt oss
38 02 11 11

Priser – Vilkår

En advokats godtgjørelse kalles salær. Kostnaden ved juridisk bistand varierer avhengig av blant annet sakens kompleksitet og tvistegjenstandens verdi med videre. Retningslinjer for beregning av salær som Advokatfirmaet Bahus AS følger, fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

Den første halvtimen med konsultasjon hos Advokatfirmaet Bahus AS er gratis forutsatt at saken krever ytterligere oppfølging.

For engangskonsultasjon inntil en halv time er raten normalt NOK 937,50 inkl. mva. (NOK 750,- ekskl. mva.).

Ordinær timepris for advokatbistand ved Advokatfirmaet Bahus AS er NOK 2 000,- inkl. mva. (NOK 1 600,- ekskl. mva.). For medlemmer av Dyrenes Beskytter Kristiansand gis 15% rabatt i den ordinær timeprisen.

På enkelte oppdrag tilbyr vi fast pris:
  • Standard testament NOK 4 000,- inkl. mva
  • Standard ektepakt NOK 4 000,- inkl. mva.
  • Standard samboeravtale NOK 4 000,- inkl. mva.


I tillegg kommer evt. offentlige gebyrer (tinglysningsgebyr, registreringsgebyrer mv.)

Faste priser på andre oppdrag kan avtales.
Advokatfirmaet Bahus AS tilbyr juridisk bistand til næringslivet, foreninger og det offentlige. I motsetning til privatpersoner har de fleste foretak og bedrifter fradragsrett for inngående merverdiavgift. Prisene er derfor oppgitt ekskl. mva.

En advokats godtgjørelse kalles salær. Kostnaden ved juridisk bistand varierer avhengig av blant annet sakens kompleksitet og tvistegjenstandens verdi med videre. Retningslinjer for beregning av salær som Advokatfirmaet Bahus AS følger, fremkommer av de advokatetiske reglene og uttalelser fra Den norske advokatforening.

Den første halvtimen med konsultasjon hos Advokatfirmaet Bahus AS er gratis forutsatt at saken krever ytterligere oppfølging.

Ordinær timepris for advokatbistand ved Advokatfirmaet Bahus AS er mellom NOK 1 600,- og 2 000,- ekskl. mva. og avtales nærmere ved oppstart av oppdraget.

I tillegg til salær kan det påløpe utgifter til sakkyndig, vitner, reiseutlegg, gebyrer mv.

For enkelte oppdrag kan det også avtales fastpris.
Fri rettshjelp er juridisk bistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager samt korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. For nærmere informasjon se fylkesmannen.no.

Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et grunnvilkår at du kommer inn under rettshjelpslovens inntektsgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller i saker om uberettiget strafforfølgning. Inntekts- og formuegrenser for fri rettshjelp.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er NOK 250 000,- i brutto årsinntekt for enslige og NOK 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er NOK 100 000,- i netto formue.

For ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi skal samlet inntekt og formue legges til grunn for vurderingen av om inntekts- og formuesgrensen er overskredet. Samlet vurdering av inntekt og formue skal også finne sted hvor flere personer sammen søker fri rettshjelp, eller hvor andre enn søkeren har reell interesse i de spørsmål det søkes bistand til.

Ved vurderingen av inntekten legges bruttoinntekten eller tilsvarende næringsinntekt til grunn. Med bruttoinntekt menes summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag. Ved vurderingen av formuen legges nettoformuen til grunn.

Normalt må den som får fri rettshjelp betale en egenandel på NOK 1 020,- for fritt rettsråd (pr. 1.1.2017). For fri sakførsel er egenandelen 25 % av advokatutgiftene oppad begrenset til NOK 8 160,- (pr. 1.1.2017). I enkelte tilfeller kan man søke om fritak fra egenandelen.

Dersom du har spørsmål til ordningen med fri rettshjelp er du velkommen til å ta kontakt.
Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker nærmere informasjon om hva som er lagret av opplysninger om deg.

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

• Privatkunder
• Klienter i straffesaker
• Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
• Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
• Personer som er involvert i saker vi bistår i
• Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
• Besøkende på vår nettside


Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

ETABLERING AV KLIENTFORHOLD
Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Dette innebærer innhenting av fullt navn, fødselsnummer, fast adresse og legitimasjonskontroll der det er nødvendig. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon som adresse, e-post og telefonnummer. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virkssomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

SAKSHÅNDTERING
Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

KUNNSKAPSFORVALTNING
Med grunnlag i produserte dokumenter i tidligere saker vil vi kunne utarbeide maler og standarder som kan danne grunnlag for utarbeidelse av tilsvarende dokumenter i fremtidige saker. Malene og standardene er anonymiserte uten noen referanse til klientinformasjon. Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining).

KLIENTINFORMASJON
Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

LAGRING OG OPPBEVARING AV SAKSDOKUMENTER
Vi oppbevarer saksdokumenter i 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (2018) § 11.

FAKTURERING
Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private postadresse for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

IT-DRIFT OG SIKKERHET
Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitim interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

MARKEDSFØRING
Det kan være aktuelt å sende ut nyhetsbrev og annen informasjon om vårt advokatfirma til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har tilknytning til oss gjennom eksempelvis kurs eller forelesninger som våre ansatte avholder. Mottakere av slik informasjon kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse.

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED
Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

LAGRING AV REGNSKAPSOPPLYSNINGER
Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

DINE RETTIGHETER
Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev eller annen informasjon fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

SIKKERHET
Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN
Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

KONTAKT OSS
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Advokatfirmaet Bahus AS
v/daglig leder
Postboks 533
4665 Kristiansand
E-post: post@bahus.no
Tel: 38 02 11 11